• Deutsch
  • English
  • Polski

Cennik usług

Kancelaria oferuje Klientom różne sposoby wynagradzania w zamian za świadczone usługi.

Szczegółowe warunki wynagradzania ustalane są z Klientem. Formuła odpłatności za realizację usługi ustalana jest przy przyjęciu zlecenia bądź zawarciu umowy współpracy.

Płatności realizowane są na podstawie faktury VAT. Do ceny netto doliczany jest podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej (23%).
Proponowane formuły wynagrodzenia za świadczone usługi dopasowane są do potrzeb i możliwości Klienta, a także rodzaju, wagi spraw, jak i niezbędnego nakładu pracy przeznaczonego na wykonanie usługi.
W ramach powyższych parametrów proponuje się następujące formuły wynagrodzenia:

1. WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE > ustalone całościowo jako pełne wynagrodzenie za całość usługi

Klientom, na rzecz których świadczona jest stała obsługa prawna, proponowane jest miesięczne wynagrodzenie za wykonane usługi w formie płatności ryczałtowych odpowiednio do przewidywanego nakładu pracy w wymiarze miesięcznym, obejmujące wynagrodzenie za stałą dyspozycyjność.

Kalkulacja wysokości ryczałtu miesięcznego, jak również pracy wykonanej ponad ustalony limit jest dokonywana w oparciu o stawkę 200,00 zł (netto) - za jedną godzinę pracy radcy prawnego.

Przykład:
- stała obsługa prawna- abonament miesięczny za stałą obsługę prawną w ustalonej wysokości,
- ryczałtowy koszt sporządzenia umowy,
- ryczałtowy koszt sporządzenia dokumentacji do uzyskania wpisu w rejestrze,
- audyt prawny i podatkowy,
- przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekształcenia spółki lub przedsiębiorcy,
- usługi szkoleniowe.

2. WYNAGRODZENIE WG KALKULACJI CZASU PRACY> wynagrodzenie ustalone proporcjonalnie do czasu pracy poświęconego na realizację usługi; wynagrodzenie w tej formie ustalane najczęściej w przypadku braku możliwości ustalenia pełnego czasu pracy niezbędnego do wykonania usługi;

W przypadku zleceń jednorazowych wysokość wynagrodzenia określona jest przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania zadania oraz nakładu pracy.

Wynagrodzenie powiększane jest o wysokość kosztów niezbędnych do wykonania zlecenia, w tym koszty dojazdów, czy innych wydatków niezbędnych do realizacji zlecenia, a zaakceptowanych przez Klienta.

Przykład:

- doraźna obsługa w oparciu o nieszablonowe zlecenia Klienta,
- uczestnictwo i reprezentacja Klienta w ramach negocjacji z kontrahentami,
- przygotowanie kompleksowej dokumentacji bez limitu danych i czasu pracy.

3.WYNAGRODZENIE ZA EFEKT (SUCCESS FEE)> dla spraw spornych, w tym roszczeń o zapłatę, gdy najważniejszym dla Klienta efektem prowadzenia sprawy jest odzyskanie należności.

Przykład:
- reprezentacja Klienta w ramach dochodzenia i egzekwowania roszczeń o zapłatę należności kontraktowych- wynagrodzenie ustalone na poziomie % wartości od kwoty odzyskanej,
- reprezentacja Klienta w ramach dochodzenia i egzekwowania roszczeń odszkodowawczych- wynagrodzenie ustalone na poziomie % wartości od kwoty odzyskanej.
- wynagrodzenie za prowadzenie przedsądowej windykacji należności wynosi 50- zł (netto), od każdej zgłoszonej sprawy oraz od 5 % do 15 % (netto) od kwoty wyegzekwowanej należności, liczone jest zatem od kwot wpłaconych i odzyskanych od dłużnika.

Wynagrodzenie za prowadzone czynności przed sądem określa Sąd w orzeczeniu i obciąża dłużnika w związku z tym nie ponosi go Klient, identycznie w przypadku czynności przed organem egzekucyjnym.

Wynagrodzenie za prowadzenie windykacji przysługuje tylko w przypadku skutecznego działania i odzyskania należności Klienta.

4. FORMUŁA MIESZANA > uwzględniająca różne elementy i metody wynagrodzenia spośród wskazanych wyżej.

Przykład:

- stała obsługa prawna- abonament miesięczny oraz reprezentacja Klienta w ramach dochodzenia i egzekwowania roszczeń o zapłatę należności kontraktowych- wynagrodzenie ustalone na poziomie % wartości od kwoty odzyskanej.